Ogłoszenie

Szanowni Pacjenci

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szpital Ogólny w Kolnie udziela następujących informacji:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej jest:

Szpital Ogólny w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69 tel.: 86 278 23 50, adres e-mail: sekretariat@szpitalkolno.pl zwany dalej „Szpitalem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

e-mail iod@szpitalkolno.pl,

3. Cele przetwarzania danych osobowych.

Szpital przetwarza dane osobowe i dane wrażliwe Pacjentów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, niezbędnych do profilaktyki zdrowia, medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami obsługującymi usługi opieki zdrowotnej ( art. 9, ust. 2, pkt h RODO )

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione:

  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.
  • podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi w zakresie zgodnym z pkt. 3, na mocy zawartych umów powierzenia danych osobowych (tj. zakłady opieki zdrowotnej, laboratoria medyczne, inne podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia).

5. Okres przetwarzania danych osobowych.

Czas przechowywania dokumentacji medycznej, zawierającej dane osobowe reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.

6. Wymogi prawne \ źródła wymagań.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest udzielenie Pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności

  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 9 listopada 2015 r. W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

7. Profilowanie

Dane osobowe, udostępnione przez Pacjentów, nie będą podlegały profilowaniu.

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Prawa właściciela danych osobowych.

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:

przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Budynek Szpitala przy jest monitorowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Zapis monitoringu przetwarzany jest przez okres 11 dni od chwili jego zarejestrowania.