Statut Fundacji


Tekst jednolity
Statutu
"Fundacji Szpitala Kolneńskiego"

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Szpitala Kolneńskiego" z siedzibą w Kolnie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:

 1. Andrzeja Chylińskiego
 2. Stanisława Szymańczyka
 3. Danutę Kozłowsk±
 4. Zbigniewa Twarowskiego
 5. Mieczysława Zajka
 6. Wiesława Zacharzewskiego
 7. Stanisława Wiszowatego
 8. Grzegorza Szczecha
 9. Roberta Niedźwieckiego
 10. Krystynę Bargielską
 11. Andrzeja Dudę
 12. Mieczysława Śniadacha

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Zyta L. Tertel w jej Kancelarii Notarialnej w Kolnie przy ul. Witosa 3 z dnia 31.12.2004 r za repertorium A nr 5126/2004

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedziba fundacji mieści się w Kolnie.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy.

§ 6

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. pomnażanie wyposażenia w sprzęt i urz±dzenia medyczne Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 2. wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie
 3. wspieranie finansowe i organizacyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 4. kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców Powiatu Kolneńskiego,
 5. wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodz±cych od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
 2. udzielanie Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej aparatury medycznej bądź przekazywanie używanej, otrzymanej od darczyńców,
 3. udzielanie finansowego wsparcia Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie,
 4. inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Powiatu Kolneńskiego,
 5. organizowanie nieodpłatnych porad, konsultacji mieszkańcom Powiatu Kolneńskiego przez fachowy personel medyczny współpracujący z Fundacją,
 6. inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 10

 1. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji będą:
  1. fundusz założycielski w kwocie 1 200 złotych,
  2. subwencje, darowizny, spadki oraz zapisy pochodzące od polskich a także zagranicznych osób fizycznych i prawnych, instytucji.
 2. Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. subwencji i dotacji,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. odsetek bankowych,
 4. innych dochodów.

§ 12a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Zgromadzenie Fundatorów zwane dalej Zgromadzeniem jest najwyższym organem Fundacji.

§ 15

 1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej niż raz w roku;
 2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej pięciu Fundatorów;
 3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić Fundatorów o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem odbycia Zgromadzenia; Zgromadzenie obraduje bez względu na frekwencję;
 4. Zgromadzenie rozpatruje roczne sprawozdanie Zarządu, a także podejmuje uchwały w sprawach:
  1. wniosków dotycz±cych działalności Fundacji,
  2. uchwalenia i zmiany statutu Fundacji,
  3. powołania i odwołania członków Zarządu,
  4. wydawania opinii w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd, lub zgłoszonych przez Fundatorów.
 5. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 50% ogólnej liczby Fundatorów. Uchwały podpisuje przewodniczący Zgromadzenia.
 6. Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Zgromadzenie.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Fundacji, Wiceprezes Fundacji oraz Sekretarz Fundacji.

§ 17

Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa Fundacji oraz na wniosek Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 18

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów a w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 3. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 4. ustala listę i kolejność zakupów sprzętu medycznego,
 5. przekazuje zakupiony i otrzymany od darczyńców sprzęt medyczny Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie oraz zakładom opieki zdrowotnej działającym na terenie Powiatu Kolneńskiego,
 6. dokonuje stosownych wpisów w KRS,
 7. składa coroczne sprawozdania z działalności Funduszu do właściwego Ministra,
 8. zarządza bieżącymi sprawami Fundacji.

§ 19

 1. Pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji jest społeczne /bezpłatne/,
 2. Na wniosek Zarządu Zgromadzenie Fundatorów ustala regulamin wypłacania członkom Zarządu diet i zwrotu ponoszonych kosztów w trakcie pełnienia funkcji.

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

§ 21

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu składa Prezes Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu składa dwóch członków Zarządu.

§ 22a

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji oraz 2 członków Komisji i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów

§ 22b

Do Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wykonywanie kontroli wewnętrznej,
 2. opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności Fundacji,
 3. przedstawienie opinii na temat sprawozdania z działalności Fundacji oraz wyników kontroli Zgromadzeniu Fundatorów.

§ 22c

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie podlegają Zarządowi.

§ 22d

Pełnienie funkcji w Komisji Rewizyjnej jest bezpłatne.

§ 22e

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodnicz±cego Komisji.

§ 22f

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 23

Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celu Fundacji. Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% członków.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 3 liczby Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prezes Fundacji

Krystyna Marianna Bargielska
Kolno, dn. 09.10.2006r.

ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel. (0 86) 278 24 24
fundacja_kolno1@wp.pl

© 2004-2023 Szpital Ogólny w Kolnie