Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpitala Ogólnego w Kolnie

Szpital Ogólny w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
 • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony
 • wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szpital Ogólny w Kolnie.
 • E-mail: sekretariat@szpitalkolno.pl
 • Telefon: 862739300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie
 • Adres: Szpital Ogólny w Kolnie
  ul. Wojska Polskiego 69
  18-500 Kolno
 • E-mail: sekretariat@szpitalkolno.pl
 • Telefon: 862739300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W szpitalu znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.