Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”. Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia poprzez remont i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z remontem sali pooperacyjnej.

Wartość projektu to kwota 3 809 547,56 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 2 267 714,44 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.