Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności oraz  dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.

Wartość projektu to kwota 2 014 039,61zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to   kwota   1 700 590,40zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.