Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej

Szpital w dniu 01.02.2010 r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu pod nazwa:
„Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej Szpitala
Ogólnego w Kolnie”.

W wyniku realizacji projektu w 2010 roku zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny:
– Aparat USG
– Zestaw do próby wysiłkowej z bieżnią i ergometrem
– Holtery ciśnieniowe
– Holtery EKG
– Defibrylator
– Aparat EKG
– Kardiomonitor
– Pulsoksymetr
– Komputer przenośny-laptop

Całkowita wartość inwestycji 516 980,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR 465 282,00 zł
Wkład własny Szpitala 51 698,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu kolneńskiego. Dzięki zakupowi aparatury nastąpi zdecydowana poprawa ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć zamierzone cele, tj.:
– Zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotnego oraz satysfakcję pacjentów poprzez polepszenie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych,
– Wyrównać standardy świadczonych usług medycznych do poziomu europejskiego,
– Zapobiegać dyskryminacji mieszkańców regionu, wynikającej z braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury ambulatoryjnych świadczeń kardiologicznych,
– Poprawić atrakcyjność inwestycyjną powiatu kolneńskiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego,
– poprawić jakość życia mieszkańców powiatu kolneńskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznej opieki medycznej,
– poprawić dostępność do specjalistycznych świadczeń w zakresie kardiologii mieszkańców powiatu kolneńskiego,
– rozszerzyć możliwości diagnostyczne poradni kardiologicznej poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej,
– skrócić czas oczekiwania na wizytę w poradni,
– rozszerzyć zakres świadczonych usług o wykonywanie prób wysiłkowych, 24-godzinnego badania EKG, specjalistycznego badania USG
– poprawić wyniki finansowe szpitala poprzez kontraktowanie lepiej płatnych procedur medycznych.
Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie polegał na zakupie aparatu USG i odbędzie się w III kw. 2010 roku, natomiast drugi etap projektu będzie polegał na zakupie pozostałego sprzętu i będzie przebiegał w IV kwartale 2010 r.