Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje Szpitala Ogólnego w Kolnie

współfinansowany przez Unie Europejska w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Całkowita wartość projektu 2 071 761,29 zl
Kwota dofinansowania z EFRR 1 495 515, 87 zl

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się prace w następującym zakresie:
– wymiana drzwi i bram;
– docieplenie ścian fundamentowych (pionowa izolacja podłogi na gruncie);
– wymiana okien, nawiewniki, wywiewniki;
– docieplenie stropodachu;
– docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
– remont pomieszczeń kotłowni

Cele projektu:

1. Poprawa jakości powietrza.
2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kolneńskiego poprzez zredukowanie
emisji pyłowo-gazowych do środowiska.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu kolneńskiego poprzez podwyższenie
walorów estetycznych budynków użyteczności publicznej.
4. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery: SO2 NOx CO, CO2 oraz pyłów
5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie w sektorze publicznym.
6. Poprawa stanu infrastruktury technicznej ochrony zdrowia – budynek szpitala będący
przedmiotem projektu.
7. Poprawa komfortu świadczenia usług medycznych mieszkańców powiatu kolneńskiego.